Skip to content

Innox Oy:n kotisivujen tietosuojaseloste

1. Yleistä

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Euroopan Unionin yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679), sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötiedot tarkoittavat kaikkia sellaisia tietoja, joita voidaan käyttää luonnollisen henkilön tunnistamiseen.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kotisivuilla vierailijoista kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten keräämme ja käsittelemme em. henkilötietoja markkinoinnin ja muun asiakasviestinnän yhteydessä. Muuhun markkinointiin, asiakassuhteeseen, palveluihimme ja ohjelmiemme käyttöön liittyvät henkilötiedot käsitellään näihin liittyvän tietosuojaselosteen mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste on vain kotisivuihin liittyvä.


2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Innox Oy
Y-tunnus: 2075529-1
Patotie 4 C, 01600 Vantaa
Puhelin: 045 895 4410

Sähköposti: myynti@innox.fi

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemämme henkilötiedot koskevat kotisivuillamme käyviä vierailijoita, jotka käyttävät yhteydenottolomaketta, johon liittyen voimme käsitellä yhteydenottopyynnön tekevien henkilöiden tietoja.

Tyypillisiä yhteydenottolomakkeen kautta saamiamme tietoja ovat:

Henkilön etu- ja sukunimi
Yhteystiedot (esim. sähköposti, puhelinnumero)
Yhteydenottolomakkeessa annetut lisätiedot
Yritystä koskevat tiedot ja ammatilliset tiedot (esim. yrityksen tunnistetiedot, yhteyshenkilön asema)
Markkinointisuostumukset ja -kiellot

Koska emme voi rajoittaa yhteydenottolomakkeissa annettuja tietoja, tallennamme vain ne tiedot, jotka ovat oleellisia yhteydenottopyyntöön vastaamisessa (esim. nimi, osoitetiedot, yritys).

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen luomiseen ja hoitamiseen. Markkinointiluvan antaneiden tietoja käsitellään markkinointi- ja myyntitarkoituksiin, mielipidetutkimuksiin ja asiakasviestintään, sekä tapahtumien järjestämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ovat rekisteröidyn suostumus antaa Innox Oy:n lähettää tiedotteita yhteydenoton tehneelle henkilölle.

5. Tietolähteet

Keräämme kotisivuilta henkilötietoja vain rekisteröidyn itse antamana, eli kun henkilö täyttää ja lähettää yhteydenottolomakkeen.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

Arvioimme henkilötietojen säilytysajan tarpeellisuutta säännöllisesti ja poistamme tiedot heti kun niitä ei tarvita. Lisäksi toteutamme kohtuulliset toimenpiteet, joilla varmistetaan, ettei vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja säilytetä toimestamme.

7. Henkilötietojen jakaminen

Pääsääntöisesti emme jaa kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta saamiamme tietoja muille osapuolille. Voimme jakaa henkilötietoja seuraavien vastaanottajien kanssa:

Palveluntarjoajat

Palveluntarjoajat (esim. Microsoft 365 palvelu) säilyttävät henkilötietoja puolestamme ja vastaamme käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntarjoajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu IT-palveluiden toimittajat, sekä sähköisten markkinointiviestien ja tiedotteiden toimituskumppani.

Viranomaiset

Tarpeen vaatiessa jaamme henkilötietoja viranomaisille, jos lakisääteinen velvollisuutemme tätä edellyttää.

Mahdolliset ostajat tai myyjät

Jaamme henkilötietoja mahdollisten ostajien tai myyjien kanssa, jos se on tarpeellista yrityskauppa- tai sulautumistilanteessa.

8. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Pyrimme aina säilyttämään ja käsittelemään henkilötietoja Euroopan talousalueella. Jotkut palveluntarjoajista voivat kuitenkin sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella (kuten Microsoft ja Google). Henkilötietojen asianmukaiseksi turvaamiseksi varmistamme asianmukaisten suojatoimien käytön niiden vastaanottajien suhteen, jotka käsittelevät henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaisia suojatoimia ovat esimerkiksi kansainvälisiä henkilötietojen siirtoja koskevat tiedonsiirtosopimukset. Lisätietoja maista, joihin henkilötietoja siirretään sekä sovellettavista suojatoimista saa ottamalla yhteyttä osoitteessa tuki@innox.fi.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä oikeuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Rekisteröity voi tehdä pyynnön oikeuksiensa käyttämiseksi osoitteessa: tuki@innox.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä käsitteleviin henkilötietoihin. Innox Oy antaa nämä tiedot, ellei ole lainmukaista syytä olla jakamatta tietoja, tai jos tietojen jakaminen vaikuttaisi haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin.

Päivittää henkilötietoja

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen oikaisua, korjaamista tai täydentämistä.

Peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus siinä laajuudessa, kun henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.

Vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuen käsiteltävien henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Tällaisessa tilanteessa Innox Oy lopettaa henkilötietojen käyttämisen.

Poistaa henkilötiedot

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojen poistamista.

Rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan. Jos henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan, Innox Oy voi henkilötietojen säilyttämisen lisäksi käsitellä niitä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksen perusteella, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka kolmansien osapuolten oikeuksien puolustamiseksi.

Siirtää henkilötiedot (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen)

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää kopio Innox Oy:n säilyttämistä henkilötiedoista.

Tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo henkilötietojensa käsittelyn olevan ristiriidassa tietosuojalainsäädännön kanssa, tai ettei Innox Oy ole riittävästi varmistanut oikeuksien toteutumista, rekisteröity voi tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Suomessa toimivaltaisena valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto.

10. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Innox Oy käyttää verkkosivuillaan evästeitä, tarkoituksena parantaa sivuston käyttökokemusta. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa ei käytetä muuten kuin sivuston käyttöseurantaan, sivuston kehittämisessä ja sähköpostiviestien linkkien avauksien seurannassa, sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista.

12. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Innox Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 13.9.2021

13. Tietosuojaan liittyvät kysymykset

Mikäli haluat yksityiskohtaisempia tietoja tietosuojakäytännöistämme, tai haluat tehdä henkilötietoihisi liittyvän kyselyn tai muutospyynnön, olethan meihin yhteydessä osoitteessa tuki@innox.fi. Vastaamme yhteydenottoon mahdollisimman pian.